RacibórzWspółrzędne: 50°05" N 018°14" E Geografia

Racibórz
Herb
Herb Raciborza
Województwo śląskie
Powiat raciborski
Gmina
 - rodzaj
Racibórz
miejska
Prawa miejskie 1217
Prezydent miasta Jan Osuchowski
( e-mail )
Powierzchnia 74,96 km
Położenie 50° 05" N
18° 14" E
Liczba mieszkańców   ( 2006 )
 - liczba ludności
 - gęstość
 - aglomeracja

60 218
777,9 os./km
115 164 ( Powiat raciborski )
Strefa numeracyjna
(do 2005 )
32
Kod pocztowy 47-400 do 47-445
Tablice rejestracyjne SRC
TERC10
( TERYT )
2244511011
Miasta partnerskie Czechy Opawa
RFN Leverkusen
RFN Roth
Rosja Kaliningrad
Ukraina Tyśmienica
Polska Kędzierzyn Koźle
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie Polski
Urząd miejski 3
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz
tel. 32 415-45-25; faks 32 415-49-21
( e-mail )
Galeria zdjęć w Wikimedia Commons
Strona internetowa miasta

Racibórz ( czes. Ratiboř , niem. Ratibor ) to miasto i gmina położone w południowo-zachodniej Polsce , w województwie śląskim , w powiecie raciborskim . W latach 1950-1975 miasto administracyjnie należało do województwa opolskiego , natomiast w latach 1975-1998 do województwa katowickiego . Według danych z 28 lutego 2006 2 , miasto miało 60 218 mieszkańców.

Racibórz jest historyczną stolicą Górnego Śląska , gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy . Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego , którą zwą perłą gotyku śląskiego. Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat ISO 14001 .

Spis treści

Geografia

Panorama Raciborza
Powiększ
Panorama Raciborza
Stan alarmowy na Odrze
Powiększ
Stan alarmowy na Odrze

Położenie

Ziemia raciborska leży w dolinie górnej Odry. Sąsiaduje ona z Kotliną Raciborską , która otoczona jest od południa przez Pogórze Karpackie , od zachodu przez Góry Opawskie , należące do Sudetów Wschodnich , a od północy przez próg Wyżyny Śląskiej . Między tymi wzniesieniami istnieją naturalne obniżenia terenu zwane bramami. I tak na południe w kierunku Czech prowadzi Brama Morawska , stanowiąca przejście pomiędzy Sudetami Wschodnimi i Pogórzem Karpackim, na północny zachód otwiera się Brama Krapkowicka , prowadząca do Kotliny Śląskiej , a na wschód wiedzie Brama Krakowska . Przez te obniżenia terenu prowadziły najstarsze szlaki handlowe. Wysokość terenu na poziomie rynku wynosi 182 m.n.p.m., najwyższy punkt - 212 m.n.p.m.,najniższy - 164 m.n.p.m.

Racibórz i ziemia raciborska stanowią najdalej wysunięty na południe obszar tzw. Równin Środkowopolskich i należą do makroregionu Niziny Śląskiej , będąc jej najdalej na południowy wschód wysuniętą częścią.

Pod względem administracyjnym Racibórz leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego . Racibórz jest centralnym miastem powiatu, który tworzą obok Raciborza miasta Kuźnia Raciborska i Krzanowice , jak również duże gminy wiejskie Krzyżanowice , Nędza , Rudnik , Kornowac i Pietrowice Wielkie .

Geomorfologia

Obszar miasta pod względem morfologicznym podzielony jest na dwie odrębne struktury. Pod względem powierzchni zdecydowanie dominuje podprowincja Niziny Śląskiej , która obejmuje całą zachodnią i środkową część gminy wraz z doliną Odry , a składają się na nią dwa mezoregiony Płaskowyż Głubczycki i Kotlina Raciborska . Znacznie mniejsza, zachodnia część gminy leży na terenie podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej , której najdalej na południe wysuniętym mezoregionem obejmującym fragment gminy jest Płaskowyż Rybnicki .

Geologia

Kotlina Raciborsko-Oświęcimska jest zapadliskiem tektonicznym, które powstało na północnym przedpolu Karpat podczas orogonezy hercyńskiej (karbon). Ogólnie budowa geologiczna ziemi raciborskiej powiązana jest w dużej mierze z historią geologiczną takich gór jak Sudety , Karpaty , a także Wyżyny Śląskiej . Obszar ziemi raciborskiej uległ wypiętrzeniu wraz z Sudetami w okresie karbonu , a później ulegał zjawisku erozji. Podczas kenozoiku teren ziemi raciborskiej uległ obniżeniu, a następnie został zalany. Po wycofaniu się wody na terenie ziemi raciborskiej pozostały duże pokłady piasków, wapieni, iłu. Zlodowacenia spowodowały, że obszar jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania powierzchni.

Karbon

Utwory karbońskie są fundamentem sedymentacyjnym w obrębie miasta i należą one do serii nieprodukcyjnej, tzw. kulm . Są to m.in.: piaskowce , zlepieńce szarogłazowe , które są w dolnej części silnie zmetamorfizowane, a zalegają na głębokości od 150 do 200 metrów w części południowej, a w północnej sięgają do ponad 500 metrów. Utwory karbońskie charakteryzują liczne deformacje tektoniczne z zachowaniem ciągłości

Trzeciorzęd

Utwory trzeciorzędowe znajdują się na całym terenie powiatu raciborskiego , które wyrównują wysokowościowe głębszego podłoża i są to utwory pochodzenia morskiego i lądowego. Skały te wypełniają tzw. rów tektoniczny Kędzierzyna Koźla , który sięga swymi najgłębszymi głębokościami po gminę Nędza i Racibórz. Skały osadowe pochodzenia morskiego, pochodzące z tortonu (środkowy miocen) reprezentują iły , iły margliste z przewarstwieniami piasków , gipsów , wapieni i margli, które występują na głębokości od około 130 metrów do 220 metrów, a ich miąższość wynosi 100-150 metrów. Powyżej skał osadowych pochodzenia morskiego występują skały osadowe pochodzenia lądowego z sarmatu górny miocen), bowiem jest to gruba, występująca na głębokości 20-150 metrów, około stumetrowa seria niewarstwowych, plastycznych lub zwięzłych iłów z wkładkami: iłów węglowych i węgli brunatnych. W tej serii występują warstwy piasków drobnoziarnistych i pylastych, a rzadziej średnioziarnistych i gruboziarnistych. Wkraczają one daleko poza rów tektoniczny, a ich miąższość nie przekracza 40 metrów. Najmłodsze osady trzeciorzedu zwane serią Gozdnicy to kompleks osadów gruboplastycznych złożonych z różnoziarnistych żwirów i piasków przeławiconych iłami i glinami kaolinowymi, a osady te tworzą rozległe pokrywy na wysoczyznach.

Czwartorzęd

Utwory czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię miasta i reprezentowane są przez osady plejstocenu i holocenu. Utwory najstarszego południowopolskiego zlodowacenia zostały przykryte przez osady zlodowacenia środkowopolskiego są to utwory reprezentowane głownie przez piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny morenowe, które spotykane są na wysoczyznach - Płaskowyż Głubczycki i Płaskowyż Rybnicki , mają one zróżnicowaną, ale na ogół znaczną miąższość. Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego wyróżniono dwa poziomy gliny morenowej z rozdzielającymi je piaszczystymi osadami interglacjalnymi, a na Płaskowyżu Rybnickim występuje jeden poziom gliny morenowej, którą przykrywa miąższa seria piasków wodnolodowcowych. Utwory zaliczane do zlodowacenia północnopolskiego reprezentowane są przez warstwy glin lessopodobnych, które pokrywają oba płaskowyże, o miąższości kilku metrów.

Dolina Odry stanowi holoceńskie utwory czwartorzędowe reprezentowane przez mady , gliny pylaste, namuły i torfy , a kształtowała się w fazie recesji lądolodu stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego. Przed tym okresem płynęła ona bardziej na wschód niż obecnie, a procesy erozyjne w czasie recesji lądolodu spowodowały wcięcie rzeki do głębokości 100 m poniżej obecnego dna doliny. Wypełnienie doliny materiałem żwirowo-piaszczystym jest rezultatem kilku kolejnych cykli akumulacyjno-erozyjnych, które zaznaczyły się w czwartorzędzie. Ostatnim etapem rozwoju doliny Odry było powstanie systemu tarasów zalewowych i nadzalewowych wyróżniających się w morfologii terenu.

Odra

Przez Racibórz przepływa druga, co do wielkości rzeka Polski , która swój początek bierze w Czechach , a mianowicie w Górach Oderskich , na stoku Kozłowej Góry , który znajduję się 634 m n.p.m. W okolicach miasta Odra jest rzeką nizinną o dużych wahaniach wodostanu, co doprowadziło w 1997 roku do olbrzymiej powodzi i olbrzymich strat materialnych.

Środowisko przyrodnicze

Park zamkowy
Powiększ
Park zamkowy
Traszka grzebieniasta
Powiększ
Traszka grzebieniasta

Klimat

Racibórz należy do podsudeckiej dzielnicy klimatycznej, czyli występuje tam stosunkowo łagodny klimat. Związane jest to z usytuowaniem na przedpolu Sudetów oraz położeniem na północnej stronie Bramy Morawskiej .

Średnia roczna temperatura powietrza waha się między 6°C a 9°C. W lipcu, który jest najcieplejszym miesiącem, wynosi 19°C, a w najzimniejszym - lutym -3°C. Średnia temperatura stycznia jest wyższa niż w innych miastach w Polsce i wynosi -2°C - 0°C

Czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi około 210-220 dni, a pokrywa śnieżna zalega przeciętnie 60-75 dni.

Opad śródroczny oscyluje wokół 695 mm, w półroczu letnim wynosi on około 495 mm, a w półroczu zimowym około 236 mm. W lipcu osiągany jest maksymalny opad, a w lutym i marcu minimalny. Wilgotność powietrza waha się między 75% a 82,5%. Można zaobserwować wiatry z kierunków: południowo-zachodniego, północno-zachodniego, zachodniego oraz północno-wschodniego. Ostatnich jest najmniej, około 6%. Wiatry są przeważnie słabe i stanowią około 60% całości, 35% stanowią wiatry bardzo słabe i umiarkowane, a 5% to wiatry silne i bardzo silne.

Gleby

Klimat, który jest łagodny, działa bardzo sprzyjająco dla rolnictwa. Wraz z dobrymi glebami stawia Racibórz w czołówce pod względem produkcji rolnej w województwie śląskim . 59% ogólnej powierzchni gruntów ornych ziemi raciborskiej stanowią gleby o klasie I-III. Występują głownie gleby pyłowe pochodzenia wodnego, gliniaste, a także lessowe i lessopodobne. Mniej urodzajne gleby to mady, a nieurodzajne to gleby piaszczyste.

Szata roślinna

Zobacz więcej w osobnym artykule: Pomniki przyrody Raciborza .


Duża lesistość charakteryzowała pierwotny krajobraz Raciborza. W ciągu wieków na ukształtowanie szaty roślinnej miasta znaczący wpływ wywarł człowiek. Lasy zachowały się w formie szczątkowej.

Zieleń na terenie Raciborza tworzą:

Świat zwierząt

Łagodny klimat oraz urozmaicona szata roślina sprzyjają rozwojowi fauny. W związku z tym w mieście i na ziemiach raciborskich występuje około 50 gatunków dziko żyjących ssaków, 250 gatunków ptaków, 15 gatunków płazów oraz kilkaset bezkręgowców.

Na terenie ziemi raciborskiej występuję 13 gatunków chronionych:

Podział administracyjny

Dzielnice Raciborza
Powiększ
Dzielnice Raciborza

Miasto Racibórz składa się z 11 dzielnic

Struktura demograficzna

Rok Liczba ludności Kobiety Mężczyźni Gęstość zaludnienia
1998 64 273
1999 64 093 33 259 30 834 855,0
2000 63 484 32 975 30 509 846,9
2001 62 964 32 680 30 284 840,0
2002 59 495 31 005 28 490 793,7
2003 58 778 30 672 28 106 784,1
2004 58 835 30 532 27 792 777,9


Według danych z roku 2002 6 , średni dochód na mieszkańca wynosił 1294,31 zł.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 6 , Racibórz ma obszar 74,96 km^(2), w tym:

Miasto stanowi 13,78% powierzchni powiatu.

Historia

Zobacz więcej w osobnym artykule: Historia Raciborza .
Widokówka z początku XX wieku przedstawiająca rynek raciborski
Powiększ
Widokówka z początku XX wieku przedstawiająca rynek raciborski
Zajazd
Powiększ
Zajazd
Pomnik Zgody
Powiększ
Pomnik Zgody
Zamek piastowski
Powiększ
Zamek piastowski
Budynek Sądu
Powiększ
Budynek Sądu

Nazwa miasta

Nazwa miasta pochodziłą najprawdopodobniej od słowiańskiego imienia " Racibor " ("Ratibor" - forma zgermanizowana). Według Weltzla pochodziła ona od czasownika "rati" = orać i "bor" = bór, las. Inne źródła nadają temu imieniu znaczenie "walczący na wojnie" bądź "chętny do boju"., co jest zgodnie z ostatnimi badaniami onomastycznymi nazwa miasta pochodzi od dwóch znaczeniowo tożsamych słów "rati=walczyć" oraz "boriti=walczyć" i oznacza "walczący na wojnie". Imię Racibor było charakterystyczne we wczesnym średniowieczu dla książąt pomorskich oraz obodrzyckich . Nadawano władcom imię Racibor być może na dobrą wróżbę, aby "walczyli i zwyciężali w boju".

Najważniejsze daty

Wyznania

Katolicy

Przeważająca większość mieszkańców Raciborza (97%) jest katolikami. W mieście istnieje 11 parafii . Racibórz posiada również sanktuarium , do którego rokrocznie przybywa wielu pielgrzymów, natomiast na Brzeziu znajduje się grób błogosławionej Dulcissimy . W połowie sierpnia rokrocznie wyrusza raciborski nurt opolskiej pieszej pielgrzymki do Częstochowy .

Parafie

Zobacz więcej w osobnym artykule: Parafie katolickie w Raciborzu .

Raciborskie parafie należą głównie do dekanatu raciborskiego , którego jest siedzibą, lecz również jedna parafia należy do dekanatu tworkowskiego , natomiast parafia w Brzeziu należy do archidiecezji katowickiej . Przy parafiach działa wiele grup, m.in. Róże Różańcowe, Liturgiczna Służba Ołtarza, Dzieci Maryi oraz Duszpasterstwo Młodzieży Miasta Racibórz "Linia Najwyższego Napięcia".

Cmentarze

Zobacz więcej w osobnym artykule: Cmentarze katolickie w Raciborzu .

Jest największą raciborską nekropolią , która powstała pod koniec XIX wieku. Można tam znaleźć wiele cennych nagrobków, m.in. rodziny słynnych wydawców Redinergów, cukierników Sobtzików, a także kuratusa parafii miejskiej ks. Jana Nepomucena Krahla. Nad jego grobem wznosi się okazały krzyż z czarnego granitu . Na cmetarzu znajdują się przedwojenne kamienne i granitowe nagrobki Raciborzan oraz warta obejrzenia jest kwatera raciborskich duchownych i sióstr, która znajduję się w bocznej części nekropolii. Na cmentarzu można spotkać liczne okazy starodrzewia, a w murze, od ul. Ocickiej znajdują się ciekawe małe kapliczki.

Nekropolia pochodzi najprawdopodobniej z XIV wieku, lecz nagrobki na nim się znajdujące pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Na cmentarzu znajdują się dwie kaplice. Pierwsza, murowana, pochodzi z początku XIX wieku, natomiast druga - drewniana w stylu neogotyckim pochodzi prawdopodobnie z 1869 roku.

Żydzi

Tak wyglądała raciborska synagoga
Powiększ
Tak wyglądała raciborska synagoga
Zobacz więcej w osobnym artykule: Gmina żydowska w Raciborzu .

Pierwsze wzmianki o ludności żydowskiej w Raciborzu pojawiły się około XI wieku, kiedy to, według podań ludowych , na miejscu obecnego kościoła św. Mikołaja miała istnieć bożnica . Jednak podczas II wojny światowej Żydzi opuścili Racibórz, emigrując lub trafiając do obozów koncentracyjnych , nigdy już nie wracając do rodzinnego miasta. Po wojnie nastąpiła kolejna fala ucieczki z miasta ze względu na represje władz komunistycznych. W Raciborzu istniała synagoga oraz cmentarz żydowski , a oba miejsca zostały rozebrane po wojnie.Obecnie w Raciborzu mieszka zaledwie 570 żydów.

Synagoga

Zobacz więcej w osobnym artykule: Synagoga w Raciborzu .

W mieście istniały prawdopodobnie trzy synagogi, żadna z nich nie przetrwała do dzisiaj. Pierwsza, według podań ludowych znajdowała się na miejscu obecnego kościoła św. Mikołaja, druga przy ul. Sukienniczej, obecnie róg ul. Solnej i Leczniczej, a ostatnia, rozebrana w latach pięćdziesiątych przy Szewskiej.

Kirkut

Zobacz więcej w osobnym artykule: Cmentarz żydowski w Raciborzu .

Pozostałości po cmentarzu żydowskim znajdują się na obecnej ulicy Głubczyckiej i Fojcika, za mleczarnią. Nekropolia założona została w 1814 roku i zajmowała łącznie powierzchnię 2,03 hektara.

Ewangelicy

Obecnie parafia i jedyny ocalały cmentarz wraz z kaplicą należą do parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku . Cmentarz jak i kaplica jest świadectwem współistnienia wiary protestanckiej z wiarą katolicką na przestrzeni wieków w Raciborzu.

Cmentarze

Zobacz więcej w osobnym artykule: Cmentarze ewangelickie w Raciborzu .

W mieście istniało pięć cmentarzy ewangelickich, lecz do dziś ocalał tylko jeden, przy ul. Starowiejskiej. Pozostałe znajdowały się przy ulicach: Zborowej i Mickiewicza, Nowej, Opawskiej, placu Długosza i na Płoni.

Gospodarka

Miasto jest centralnym ośrodkiem powiatu raciborskiego , który jest regionem o charakterze rolniczo - przemysłowym. Przemysł jest skupiony przede wszystkim w mieście Racibórz.

Rolnictwo

Bardzo ważną rolę odgrywało rolnictwo w mieście, bowiem sprzyjały temu korzystne warunki naturalne, m.in. urodzajne gleby oraz sprzyjające warunki klimatyczne z długim okresem wegetacyjnym. Około 60% użytków rolnych na terenie gminy Racibórz to gleby w klasach bonitacyjnych od I do III. Na terenie miasta działa kilka organizacji i instytucji, które wspierają rozwój rolnictwa, są to m.in.: Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regiony Raciborskiego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu.

Handel

Dzięki zmianom ustrojowym, które zaszły kilkanaście lat temu, w Raciborzu rozwinął się handel. Wolny rynek wyzwolił w ludziach inicjatywę i przedsiębiorczość. Szybko i na szeroką skalę przeprowadzono prywatyzację uspołecznionego handlu, przy jednoczesnym rozwinięciu sieci placówek prywatnych. Polityka władz miejskich sprzyjała temu rozwojowi - przekazano lokale na potrzeby handlu. W Raciborzu istnieje ponad 750 sklepów, z czego 98% stanowią sklepy prywatne. Istnieją także dwa duże targowiska, jedno obok rynku, a drugie obok placu Arki Bożka . W ostatnich latach w Raciborzu zaczęły powstawać większe sklepy, są to m.in.:

Firmy i przedsiębiorstwa

Pod koniec 2002 roku w ewidencji Urzędu Miasta było zarejestrowanych 4108 przedsiębiorców, natomiast w 2003 roku już tylko 3982 - 126 przedsiębiorców zrezygnowało z prowadzenia działalności gospodarczej lub zmieniło prawną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Raciborzan w wieku przedprodukcyjnym jest 26%, w produkcyjnym 58%, a w poprodukcyjnym 16%. Bezrobotnych w Raciborzu jest 2968, a stopa bezrobocia wynosi 6%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kształtuje się na poziomie 1,4 tys. zł.

Przemysł

Ziemia raciborska jak i sam Racibórz nie są bogate w kopaliny jak sąsiadujący z nimi Rybnicki Okręg Węglowy , mimo to dysponują dużymi zasobami piasków i żwirów eksploatowanych na południe od miasta oraz pokładami gliny, która służy do produkcji cegieł. Pomimo braku bogactw naturalnych Racibórz zawsze był miastem zasobnym w zakłady przemysłowe. To właśnie tutaj powstały pierwszy na ziemiach polskich browar Racibor, czy fabryka elektrod - jedna z najstarszych na świecie (obydwa zakłady pracują do dziś). O poziomie raciborskiego przemysłu i jakości jego produktów świadczą certyfikaty ISO oraz nagrody i wyróżnienia zdobywane na targach na całym świecie. Ważniejsze zakłady przemysłowe:

Edukacja

Zobacz więcej w osobnym artykule: Edukacja w Raciborzu .

W Raciborzu znajduje się 1 żłobek, 15 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych, 9 szkół ponadgimnazjalnych oraz jedna uczelnia wyższa. W roku 2006 decyzją Rady Miasta zlikwidowane zostały dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Gimnazjum nr 4. Edukacja w mieście stoi na bardzo wysokim poziomie, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu od lat zajmuje czołową pozycję w rankingach szkół średnich. Niestety istnieją też czarne karty w historii raciborskiego szkolnictwa, m.in. wstrząsające otrzęsiny zgotowane pierwszoklasistom przez drugoklasistów w II LO .

Transport

Dawny dworzec kolejowy
Powiększ
Dawny dworzec kolejowy

Bardzo korzystne gospodarczo jest położenie Raciborza, bowiem miasto leży w obrębie Euroregionu Silesia , gdzie zlokalizowanych jest 21 przejść granicznych z Republiką Czeską : 3 ogólnodostępne, 1 kolejowe i 17 przejść małego ruchu. W odległości około 40 kilometrów od Raciborza znajduje się lotnisko ] międzynarodowe w Ostrawie , ponadto w niewielkiej odległości od miasta, około 30 kilometrów planowana jest budowa autostrady A-1.

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska obejmuje przewóz pasażerów na terenie Gminy Racibórz oraz na terenie Gmin: Pietrowice Wielkie , Krzanowice , Lubomia , Rudnik , Kornowac , Rydułtowy , Pszów . Istnieje 10 linii autobusowych, które obsługuje Przedsiębiorstwo Komunalne. Są to linie: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, A, 14. W związku z posiadaniem certyfikatu ISO 14001 wszystkie autobusy przystosowane są do używania biopaliwa .

Transport kolejowy

Zobacz więcej w osobnym artykule: Kolej w Raciborzu .

W 1846 roku wybudowano pierwszą linię kolejową, która dwa lata później połączyła Berlin z Wiedniem . Racibórz był ważnym węzłem kolejowym. Z Raciborza odjeżdża 27 pociągów osobowych, głownie do Rybnika , Kędzierzyna Koźla , Pszczyny , Chałupek oraz jeden pociąg pośpieszny do Warszawy .

Tranzyt

Dworzec PKS
Powiększ
Dworzec PKS

Przez miasto przebiegają drogowe szlaki komunikacyjne. Są to m.in.:

Planowane drogi

Kultura

Racibórz zawsze był kulturalną stolicą regionu, do dziś tę tradycję kontynuują Dom Kultury "Strzecha" , Muzeum , Raciborskie Centrum Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej . Działalność tych instytucji obejmuje, bowiem nie tylko miasto, ale również placówki kulturalno-oświatowe ziemi raciborskiej. Największą instytucją kulturalną jest jednak Raciborskie Centrum Kultury

Kina

Domy Kultury

Inne

Cykliczne imprezy kulturalne

Media

W mieście wydawane są dwa tygodniki i jeden miesięcznik, które traktują o sprawach związanych z regionem, nadaje także jedna lokalna stacja radiowa i telewizja.

Prasa

Radio

Telewizja

Portale informacyjne

Ekologia

Racibórz jest pierwszą gminą w Polsce i w Europie , która zdobyła certyfikat ISO 14001 . Miasto znane jest z nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony środowiska , m.in. w zakresie gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W mieście na każdym osiedlu znajdują się odpowiednie kontenery do segregacji odpadów, natomiast w domach jednorodzinnych dostarczane są odpowiednie worki. W Raciborzu jako w jednym z nielicznych miast autobusy kominikacji miejskiej poruszają się na ekologicznym paliwie produkowanym z rzepaku, który sprowadza się z Czech.

Sport

Racibórz jest miastem, w którym stworzone zostały właściwe warunki dla rozwoju sportu i rekreacji ruchowej oraz wychowania fizycznego. Na terenie miasta znajdują się m.in.:

W mieście działa ponad 14 klubów sportowych, 30 stowarzyszeń i organizacji, które skupiają około 1 300 osób uprawiających 17 dyscyplin sportowych. Raciborscy sportowcy odnoszą sukcesy indywidualnie jak i zespołowo. Największym osiągnięciem było zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku przez zapaśnika Ryszarda Wolnego .

Wielu raciborskich zapaśników, pływaków, lekkoatletów i szachistów reprezentowało nasz kraj na Mistrzostwach Świata i Europy , zdobywali również tytuły i medale Mistrzostw Kraju w różnych kategoriach sportowych.

Największym kompleksem obiektów sportowych w mieście zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w 1995 roku oddał do użytku pole minigolfa, a w 1996 roku dokonał gruntownego remontu basenu. W latach 1995 - 1997 Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził 329 imprez sportowych, w których wzięło udział 125 tysięcy uczestników.

Miasto od wielu lat jest miejscem, gdzie są rozgrywane mistrzostwa kraju w pływaniu, zapasach oraz ogólnopolskie i międzynarodowe wyścigi kolarskie i turniejów szachowych. To tutaj odbywa się wojewódzka inauguracja Dni Olimpijczyka. W poprzednich latach w Raciborzu odbyły się Mistrzostwa Polski w szachach i akrobatyce, Ogólnopolskie Dni Kultury Fizycznej, a także Centralna Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego.

Racibórz jest miastem, w którym funkcjonuje zamknięty cykl szkolenia sportowego, który rozpoczyna się od klas sportowych, poprzez doskonalenie umiejętności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, kończąc na możliwości kontynuowania nauki w Kolegium Nauczycielskim. Miasto organizuje (w tym roku XIV) Memoriał im.młodszego kapitana.A.Kaczyny i druha A.Malinowskiego (strażaków poległych w gaszeniu dużego pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w sierpniu 1992 ), dawniej wyścig kolarski, a obecnie zawody zapaśnicze. Z Raciborza wywodzi się pływaczka Katarzyna Dulian oraz złoty medalista z Atlanty, zapaśnik Ryszard Wolny .

Kluby sportowe

Zabytki i atrakcje turystyczne

Miasto od wieków zaliczało się do najznamienitszych miast śląskich, które miały duże znaczenie gospodarcze, komunikacyjne i kulturalne. Niemal wszystkie epoki zapisały się w nim bogatą architekturą i sztuką, której część możemy podziwiać do dzisiaj.

Zabytki

Szlaki turystyczne

żółty Szlak im. Polskich Szkół Mniejszościowych

czerwony Szlak im. Husarii Polskiej

niebieski Szlak im. Młodości J. Von Eichendorffa

zielony Szlak Gołeszyców

Trasy rowerowe

Noclegi

Polityka

Urząd Miasta
Powiększ
Urząd Miasta

Urzędy i instytucje

W Raciborzu jako siedzibie powiatu raciborskiego znajduje się wiele ważnych urzędów i instytucji, takich jak:

Prezydent

Zobacz więcej w osobnym artykule: Prezydenci miasta Racibórz .

Obecnym prezydentem miasta Racibórz jest Jan Osuchowski . Od wyzwolenia miasta przez wojska radzieckie w marcu 1945 roku miasto miało 16 prezydentów i 22 wiceprezydentów. Najważniejsze stanowisko we władzach wykonawczych Raciborza było na przestrzeni lat różnie nazywane: od 9 maja 1950 zwano ich przewodniczącymi rady miejskiej, od 15 maja 1963 roku zwano ich naczelnikami, a od 30 czerwca 1975 roku przywrócono nazwę prezydent, która jest w użyciu do dziś.

Rada Miasta

Zobacz więcej w osobnym artykule: Rada Miejska miasta Racibórz .

Obecnie przewodniczącym rady miejskiej jest Tadeusz Wojnar , a w jej skład wchodzi 23, wybieranych w wyborach bezpośrednich radnych. W roku 2002, po nowelizacji Ustawy o samorządzie lokalnym rada miasta utraciła prawo wyboru prezydenta. Zgodnie z tą ustawą 27 października 2002 odbyły się wybory powszechne na prezydenta Raciborza, w których został wybrany Jan Osuchowski .

Znani ludzie

Znane osoby urodzone w Raciborzu

Znane osoby związane z Raciborzem

Miasta partnerskie

Sąsiednie gminy

Kornowac , Krzanowice , Krzyżanowice , Lubomia , Lyski , Nędza , Pietrowice Wielkie , Rudnik .

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Commons
Źródło: " http://pl.wikipedia.org/wiki/Racib%C3%B3rz "

Ostatnia Zmiana : 2006-11-07 12:33:52.009851